Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan. In de MR zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd in de zogenoemde personeelsgeleding, de oudergeleding en de leerlingengeleding. De raad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de financiën. Over sommige zaken mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarvoor de instemming van de MR is vereist. Zo moeten bijvoorbeeld ouders en leerlingen instemmen met de voorzieningen voor leerlingen. De rechten en bevoegdheden van de raad en de verschillende geledingen afzonderlijk zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

U kunt per mail contact opnemen met de MR: mrcompaen@vozaanstad.nl

De MR voor onze school bestaat uit:
Jeroen Huisman voorzitter
Paul Emmaneel secretaris
Maziar Pour Seyf docent
Barbara Askovic docent
Hans Goes ouder
vacature ouder
Jayden Schepers leerling
vacature leerling