Cultuurprofielschool

Hoofd, Hart en Handen

De school is al jaren bezig om de positie van cultuureducatie stevig te verankeren door onder andere de kunstvakken meer ruimte in het curriculum te geven en duurzame partnerschappen met culturele instellingen steeds vaker aan te gaan. Onze visie ‘Hoofd, Hart en Handen’ onderschrijft dan ook het belang van de inbedding van cultuureducatie in het curriculum. We vinden dat vaardigheid gelijkwaardig is aan kennis. Het kan gaan om zeer uiteenlopende vaardigheden; ambachtelijk, in het omgaan met mensen en in expressie. We willen leerlingen met zoveel mogelijk vaardigheden kennis laten maken en hen meer ruimte geven hun eigen voorkeuren daarin te volgen, zoals in het leertraject Eigenwijze. Daarnaast willen we onze leerlingen de gelegenheid bieden zich breed te ontplooien en te leren voor het leven.

Cultuur als bindende factor

Cultuur is een bindende factor in ons onderwijs. Niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar vooral als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Verdieping in kunst en cultuur stimuleert een brede vorming en doet een beroep op de verschillende artistieke talenten van onze leerlingen. Kunst scherpt ons verstand en verrijkt ons gevoelsleven. Voor succes in de maatschappij zijn eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag en gevoeligheid belangrijke eigenschappen, die tijdens de scholing gestimuleerd moeten worden. Bij de kunstvakken in het bijzonder gaat het om creativiteit en relevante vaardigheden om deel te nemen aan de samenleving: het bedenken van nieuwe ideeën en het ontwikkelen van verbeeldingskracht, aanpassings- en scheppingsvermogen.

Meerwaarde cultuureducatie

Onder cultuureducatie in het voortgezet onderwijs wordt verstaan: alle vormen van educatie waarbij kunst, bijvoorbeeld beeldende kunst, audiovisuele kunst, drama, dans en muziek doel of middel zijn. En voor alle duidelijkheid naast de kunstvakken omvat cultuureducatie ook de culturele activiteiten die de school organiseert. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten het curriculum worden ontplooid en zowel in als buiten de school.

Cultuureducatie is, vanuit onze visie, ook onderwijs in cultureel bewustzijn; bewustzijn van de eigen cultuur, die van anderen en van de cultuur in het algemeen. De verschillende kunstdisciplines zijn vormen van cultureel bewustzijn met een eigen autonome functie, namelijk het ontwikkelen van verbeeldingskracht.

De titel van ons Cultuurprofielplan is Element van onze cultuur. Element is een Latijns woord dat basisonderdeel of vormend hoofdbestanddeel betekent. Het woord wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar in dit geval verwijst het naar cultuureducatie als een elementair onderdeel van ons onderwijs.

Partners

 • Art Zaanstad, kunstuitleen en galerie, Zaandam
 • FluXus, centrum voor de kunsten, Zaandam
 • Het Zaantheater, schouwburg, Zaandam
 • De Fabriek, filmhuis, Zaandam
 • De Bullekerk, cultureel centrum, Zaandam
 • Diverse musea, Nederland

Onderbouwvakken/projecten

 • Kunst & Cultuur
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Drama
 • Project Schilderen
 • Project Beeldhouwen
 • Project Textiel
 • Project Theater
 • Project Compaenlab

Bovenbouwvakken/projecten

 • CKV
 • Tekenen (Kunst-tekenen)
 • Kunstgeschiedenis
 • Kunstbeschouwing
 • Project Film/Fotografie