Financiële zaken

Gratis schoolboeken

Schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn gratis voor de ouders. Het Ministerie van Onderwijs verstrekt de school een vast bedrag per leerling voor de inkoop en het beheer van het leermiddelenpakket. Van de leerlingen wordt verwacht, dat zij op een verantwoorde manier met de boeken en de andere leermiddelen omgaan en dat zij deze aan het einde van het schooljaar netjes en onbeschreven inleveren.
Dit is vastgelegd in een meerjarige OVO-bruikleenovereenkomst die in tweevoud aan de ouders wordt uitgereikt. De ouders dienen een exemplaar ondertekend aan de school te retourneren. Pas daarna kunnen de schoolboeken e.d. aan de leerling worden uitgereikt. De OVO-bruikleenovereenkomst geldt voor de hele periode waarin de leerling onderwijs volgt aan een van de OVO-scholen. De overeenkomst kunt u hier vinden.

Facturering

De facturering van de jaarnota e.d. gaat via WIS Collect. U kunt hier de handleiding bekijken. Op de website van WIS Collect kunt u meer lezen en de instructievideo bekijken.

Vrijwillige ouderbijdragen 2023-2024

U krijgt evenwel nog steeds een nota van school. Hierop staan de onderstaande bijdragen vermeld:

  • Bijdrage extra educatieve activiteiten binnen het onderwijsprogramma
  • Bijdrage extra activiteiten buiten het onderwijsprogramma
  • Schoolreizen

Klik hier voor een overzicht (met toelichting) van deze kosten.

Andere kosten

Verder moet u nog rekening houden met enkele andere uitgaven in de loop van het schooljaar:

  • extra aan te schaffen leermiddelen (bijvoorbeeld werkkleding)
  • extra excursies gedurende het jaar

Tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen.
Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van DUO (voorheen de Informatie Beheer Groep).

Voor meer informatie over financiële zaken als tegemoetkomingen en verzekeringen klik hier.

Verzekeringen

Schoolaansprakelijkheidsverzekering
Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan iemand anders of bijvoorbeeld aan het schoolgebouw of meubilair, dan is hij of zij daarvoor verzekerd. De verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op andere lopende verzekeringen. Bij stages zijn de leerlingen alleen via school verzekerd als dit nadrukkelijk vermeld staat in de stageovereenkomst. Er geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. De school bepaalt of zij het eigen risico aan u als ouder doorberekent.
Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan stellen wij hem of haar, of anders u als ouder, daar aansprakelijk voor.

Ongevallenverzekering
Compaen VMBO heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt ook dekking tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

€ 12.500,- bij overlijden
€ 50.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
€ 2.500,- voor geneeskundige behandeling
€ 5.000,- voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering
Compaen VMBO heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 75,- per aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen eigen risico.

Heeft u vragen over de verzekeringen? Neem dan contact op met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad: 075 – 640 15 48.

Hulp nodig?

Wil uw kind graag sporten, op streetdance of mee op schoolreis en kunt u dit niet betalen? Soms kan de gemeente u helpen.

Meedoen Zaanstad
Kinderen van 4-18 jaar kunnen een jaar lang gratis sporten of op dans- muziek- of theaterles. Ook krijgt u voor elk kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld (sport)kleding of de huur van een muziekinstrument. Op www.meedoenzaanstad.nl kunt u uw kind aanmelden. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zaanstreek
Als uw kind geen gebruik kan maken van Meedoen Zaanstad meldt de gemeente u aan bij het Jeugdfonds sport en Cultuur Zaanstreek. Zij nemen contact met u op om te kijken hoe zij u verder kunnen helpen.

Stichting Leergeld Zaanstad

Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan onderwijs, op school en thuis.

Aanvragen – Leergeld Zaanstadhttps://www.leergeldzaanstad.nl/aanvragen/