Leerlingbegeleiding

Als je extra hulp of ondersteuning nodig hebt, zijn daarvoor op Compaen verschillende mogelijkheden.

Leerlingbegeleider

In onze school zijn ervaren functionarissen die aan leerlingen specifieke hulp bij problemen geven. Zij ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van leerlingen en zij onderhouden contacten met de externe hulpverlening.

Coördinator leerlingbegeleiding & mw. J. Bloedjes
interne zorg, leerlingbegeleider
Coördinator externe zorg, mw. J. Bloedjes
leerlingbegeleider mw. J. Ali
Leerlingbegeleider dhr. R. Yahiaoui
Leerlingbegeleider dhr. H. van Oort

Mentoruur

Alle klassen hebben een mentorles. In de eerste klas besteedt de mentor veel aandacht aan studievaardigheden als het invullen van de agenda, hoe bereid je toetsen voor en hoe plan je je huiswerk. Ook het pestprotocol en de omgangsvormen binnen de school komen aan de orde. In de andere klassen worden daarnaast de leerlingen voorbereid op de keuzes die zij tijdens de schoolloopbaan moeten maken. Zij krijgen informatie over uiteenlopende beroepen en maken een beroepentest. Ook wordt de maatschappelijke stage gedeeltelijk voorbereid.

Vakhulpuren

Tijdens deze speciale uren in het rooster kunnen de leerlingen die moeite met de lessen hebben of die met een tijdelijke achterstand kampen, extra hulp of uitleg krijgen van vakdocenten.

Huiswerkbegeleiding

In de onderbouw kunnen leerlingen hulp krijgen bij het organiseren/plannen van huiswerk.

Begrijpend lezen en/of spelling en wiskunde/rekenen

In de onderbouw maken leerlingen een toets ‘Begrijpend Lezen’, een dictee of een rekentoets. Aan de hand van de resultaten werken geselecteerde leerlingen met de docent aan een gericht programma.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring van de basisschool kunnen op school extra begeleiding krijg. Deze leerlingen krijgen een dyslexiekaart. Voor uitgebreide informatie klik hier.

Training sociale vaardigheden

Om leerlingen beter toe te rusten voor de dagelijkse omgang met medeleerlingen en docenten verzorgt de school in de brugklas bij voldoende deelname een training sociale vaardigheden. Deze training vindt plaats onder schooltijd.

Faalangstreductietraining

Leerlingen die zich onzeker voelen of te weinig zelfvertrouwen hebben, hebben de mogelijkheid om onder schooltijd een speciale training te volgen.

Genotsmiddelen

Leerlingen die vragen hebben of geholpen willen worden over hun alcohol- en drugsgebruik,  kunnen terecht bij hun mentor of het IOT.
Brijder Jeugd Preventie voert in klas 4 gesprekken op school waar jongeren bij preventie deskundige Celeste Bik of haar collega’s terechtkunnen met vragen over alcohol, drugs, gamen, gokken of roken. De gesprekken kunnen gaan over eigen gedrag of gebruik tot vragen over gebruik van anderen. Als de leerling de hulp niet via school wil ontvangen, kan je je via de website van Brijder aanmelden.

Schoolondersteuningsplan

In dit schoolondersteuningsplan kunt u lezen op welke wijze de ondersteuning georganiseerd is binnen Compaen Vmbo en hoe de school met externe organisaties en instellingen op het gebied van de ondersteuning en zorg samenwerkt. Dit schoolondersteuningsplan is opgesteld in een periode waarin op het gebied van onderwijs en jeugdzorg veel veranderingen aan de orde zijn, onder andere als gevolg van de Wet op Passend Onderwijs. Veel zaken zijn in beweging en de concrete uitwerking is nog niet altijd duidelijk.

Het Compaen Vmbo probeert (pro)actief in te spelen op de veranderingen, zonder daarbij de vigerende visie op onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen – die zijn waarde bewezen heeft en bewijst – los te laten.