Overgangsnormen

Compaen is er geen voorstander van om een leerling een jaar over te laten doen. Bovendien vergroot “zitten blijven” meestal niet het leerplezier en kan zelfs leiden tot vervroegd schoolverlaten. Daarom wordt nauwlettend in de gaten gehouden of een leerling de juiste leerroute volgt. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan een overstap naar een andere leerweg gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. De doorstroom-/overgangsregels die je hieronder kunt downloaden, zijn hierbij bepalend.

Als  echter een leerling in de tweede of derde klas onvoldoende resultaten heeft behaald om over te gaan naar de derde klas of om in de vierde klas het diploma te behalen, kan het noodzakelijk zijn dat de leerling blijft zitten. Voor het overige geldt dat slechts in uitzonderlijke situaties, zoals bij langdurige ziekte of afwezigheid als gevolg van bijzondere omstandigheden, de directie kan besluiten om een leerling toe te staan een leerjaar over te doen.

Doorstroomregeling van klas 1 naar klas 2
Doorstroomregeling van klas 2 naar klas 3
Doorstroomregeling van klas 3 naar klas 4

Indien niet aan de criteria in de doorstroomregeling wordt voldaan, zullen docenten en afdelingsleider een passend advies uitbrengen op basis van behaalde resultaten, testgegevens (zoals CITO, RTTI-analyse) en informatie van het docententeam. In samenspraak met leerling en ouders wordt gekeken naar een passende oplossing. De directie weegt de adviezen en neemt een besluit.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben de afspraak gemaakt dat zij bij een eventuele overstap van een leerling, het advies van de school van herkomst onverminderd overnemen.
Voor de overstap naar het havo heeft de school goede afspraken met het Zaanlands Lyceum.