Klachten

Het kan uiteraard voorkomen dat een leerling of de ouders het niet eens zijn met een beslissing of het handelen van het personeel van de school. Als na overleg met de betrokkenen geen overeenstemming bereikt kan worden, kan een klacht ingediend worden bij de directie van de school. Indien de klacht door de directie van de school niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klager schriftelijk een klacht indienen bij het college van bestuur van OVO Zaanstad. De directie is verplicht u over de hierbij te volgen procedure te informeren.

Het college van bestuur kan de klacht ter advies voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad is niet aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
U kunt hier inzien:
De Klachtenregeling OVO Zaanstad
Het Reglement bezwaren schorsen en verwijderen leerlingen OVO Zaanstad
Het Reglement Klachten- en bezwarencommissie OVO Zaanstad

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan de klager (leerling, ouder of personeelslid) contact opnemen met de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst kunnen zij contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, mw. A. Jorna.

Onze anti-pest coördinator is mw. R. Smet (R.Smet@compaenvmbo.nl)
Deze functie houdt de volgende werkzaamheden in:

  • het geven van lessen over pestgedrag aan alle 1e klassen;
  • het onder de aandacht brengen van het “anti-pest protocol”;
  • een aanspreekpunt zijn voor advies betreffende pestgedrag.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar het college van bestuur:
OVO Zaanstad
t.a.v. College van bestuur
Postbus 451
1500 EL Zaandam

Vertrouwensinspecteur voortgezet onderwijs

Om de vertrouwensinspecteur voortgezet onderwijs te kunnen benaderen is er een landelijk telefoonnummer ingesteld: 0900 111 31 11.