Veiligheid

Convenant met de politie

Dat onze leerlingen zich veilig voelen, zowel op school als daarbuiten, is een voorwaarde voor het leveren van goede schoolprestaties. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs en mbo afspraken gemaakt met de politie, bureau Halt, de gemeente Zaanstad en het openbaar ministerie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant Veiligheid In en Om de School. In het convenant zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in de school, discriminatie en strafbare feiten.

Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

 1. leggen wij het ongewenste gedrag vast
 2. informeren wij de ouders
 3. nemen wij disciplinaire maatregelen
 4. maken wij afspraken over verdere begeleiding
 5. doen we aangifte bij de politie

Dit is vastgelegd in procedures die horen bij het convenant. In school is altijd iemand van het Intern Ondersteuningsteam en een lid van de directie aanwezig.

Aanvullend wordt in Zaanstad ingezet op het terugdringen van middelengebruik op scholen. Het is belangrijk dat leerlingen gezond leven en met een fris hoofd leren op school. Samen met de GGD, Brijder, gemeente, Halt en politie pakken scholen het gebruik van (verdovende) middelen aan door:

 • het geven van voorlichting over risico’s aan leerlingen en ouders;
 • begeleiding van individuele leerlingen;
 • op alle Zaanse VO scholen minimaal één keer per schooljaar onaangekondigd de kluisjes van leerlingen te controleren op verboden middelen;
 • in bijzondere gevallen kunnen wij, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen;
 • middelengebruik door leerlingen te bespreken met ouders en hulpverlening;
 • van dealen melding of aangifte te doen bij de politie.

In bijzondere gevallen kan Compaen VMBO, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen. Minimaal een keer per jaar wordt de inhoud van alle kluisjes op school gecontroleerd.

Op school maken wij voor de veiligheid gebruik van camera- en videobeelden. Omdat we het camerasysteem integer willen gebruiken en de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers willen beschermen, hebben wij een protocol voor het gebruik van camera- en videobeelden. Dit protocol vindt u hier.

Anti-pest coördinator

Onze anti-pest coördinator is mw. R. Smet. Deze functie houdt de volgende werkzaamheden in:

 • het geven van lessen over pestgedrag aan alle 1e klassen;
 • het onder de aandacht brengen van het “anti-pest protocol”;
 • een aanspreekpunt zijn voor advies betreffende pestgedrag.


Protocollen

Bij voorkomende problemen hanteert Compaen onderstaande protocollen:

Incidentenregistratie

Incidenten in en om school worden geregistreerd. De scholen moeten zich daarbij houden aan de wet Bescherming Personeelsgegevens en de privacyreglementen van OVO Zaanstad. De inspectie kan inzage verkrijgen in de incidentenregistratie.